CARGANDO ...

Para a confección de solicitudes necesita estar rexistrado como usuario
 
Se xa ten un usuario e contrasinal,
introdúzao nos campos seguintes:
 
 

 
¿Olvidou o seu contrasinal?
¿Olvidou o seu nome do usuario?
 
Se é a primeira vez que accede:
Documentación recomendada para cubrir o cuestionario

A documentación relacionada a continuación pode ser de utilidade para atopar os datos que se piden no cuestionario. Teña en conta que esta documentación non é necesario en ningún caso entregala coa solicitude, e aparece aquí únicamente como axuda:

 • Alta censal e altas en IAEs
 • Información económica:
  1. Autónomos: IRPF último exercicio
  2. Sociedades: Imposto de Sociedades ou Contas depositadas en rexistro mercantil correspondentes ó último exercicio pechado (para iniciativas de viabilidade, deberán ser dos dous últimos exercicios)
 • Emprego (só sei alegará creación de emprego indefinido): Certificación da TXSS do emprego a data de solicitude.
 • Escrituras (só para Sociedades): para a toma de datos de composición do accionariado ou partícipes no capital. Se a empresa participa noutras, ou está participada por outras en porcentaxes iguais ou superiores ó 25%, recoméndase a recopilación de datos económicos e de emprego de todas elas.
 • Aquela documentación (memoria, planos, presupostos, etc) que permita unha definición detallada e compreta do proxecto a executar.
 • En caso de investimentos por traslado de empresa dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, cando as instalacións a abandonar foran propiedade da empresa ou dos seus socios maioritarios: Informe de tasación das instalacións a abandonar emitido por sociedade de tasación homologada.
 • No caso de adquisición de terreo en polígonos de promoción privada, homologación obtida polos promotores do polígono, emitida pola Consellería de Política territorial, obras públicas e vivenda.
 • No caso de gastos financeiros ligados ó investimento: borradores de póliza de préstamo.
 • No caso de manifestar outras axudas solicitadas ou concedidas, referencia da lexislación aplicable e, no seu caso, resolución de concesión.

Compartir en redes sociais