Indicadores

O custo de importación é o valor de entrada nun determinado país dunha mercadoría producida fóra das súas fronteiras.

Plantilla para el cálculo de custes de importación

No presente informe elabórase unha lista dos principais socios comerciais das provincias galegas ao longo dos primeiros meses de 2012.  Elaborado por: Observatorio de Internacionalización.

Este informe reflicte a situación comercial de Galicia por provincias ao longo de 2011, en termos de exportación e importación por sectores de maior actividade.

Elaborado por: Observatorio de internacionalización con datos de Estacom.

A través deste informe preténdese reflectir os produtos máis importados e exportados nas provincias galegas durante os dous primeiros cuadrimestres de 2011.

O documento elaborado polo Observatorio de Internacional titulado "Situación comercial das provincias de Galicia Segundo trimestre 2012" reflexa a situación comercial das diferentes provincias galegas durante o período seleccionado, segundo trimestre do 2012.

O documento elaborado polo Observatorio de Internacional titulado "Situación comercial das provincias de Galicia Terceiro trimestre 2012" reflexa a situación comercial das diferentes provincias galegas durante o período seleccionado, terceiro trimestre do 2012.

Produtos españois que triunfan no exterior, na balanza comercial agroalimentaria, que comprende os 24 primeiros capítulos do arancel, rexistrou en 2011 un superávit de 3.155.825 millóns de euros e un ratio de cobertura de 111,22%.

El documento elaborado por el Observatorio de Internacional titulado "Situación comercial de las provincias de Galicia Primer trimestre 2012" refleja la situación comercial de las diferentes provincias gallegas durante el período seleccionado, primer trimestre del 2012.

Este informe recolle un breve diagnóstico do comercio exterior da provincia de Ourense a través das cifras e feitos máis destacables nos últimos anos.

Tendo como obxectivo aumentar a participación activa das pemes galegas en concursos licitacións públicas internacionais o apoio do IGAPE poñen en marcha o servizo de Acceso a Licitacións Internacionais (SALT) .

Este informe reflicte a situación comercial de Galicia en termos de exportación y importación con los Emiratos Árabes Unidos.