Investir en Galicia

A promoción dos investimentos que poidan xerar riqueza e crear emprego, favorecendo ao mesmo tempo o desenvolvemento equilibrado do territorio, é un dos obxectivos fundamentais do IGAPE.

O instituto promove as actividades xeradoras de emprego favorecendo a implantación de proxectos a partir de 500.000 euros (200.000 euros para proxectos a implantar en zonas de plans especiais), mediante a Base de Investimentos, que concede subvencións a fondo perdido compatibles cos apoios previstos na Lei de incentivos rexionais do Ministerio de Economía, tamén xestionados dende o IGAPE.

Ademais facilita de xeito gratuíto servizos de apoio ao establecemento de novos proxectos, que supoñan a primeira implantación da empresa na Comunidade Autónoma de Galicia.

Para procurar a dinamización empresarial das provincias de Lugo e Ourense, así como as bisbarras de Ferrol, Eume e Ortegal, as bases de apoio a investimentos facilitan o acceso ás subvencións previstas polo instituto a proxectos que se implanten nesas zonas, aínda que contemplen investimentos inferiores aos esixidos con carácter xeral.

Compartir en redes sociais