Financiamento

O Igape, no cumprimento das súas funcións, desempeña un papel esencial no desenvolvemento de programas e iniciativas que contribúen a acadar os obxectivos económicos estratéxicos da comunidade galega.

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é o de estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego, así como a innovación, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Así mesmo, preséntase como un instrumento axeitado para incidir no desenvolvemento da industria, en liña coa Axenda da Competitividade Galicia Industria 4.0, aprobada polo Consello da Xunta de Galicia en data do 13 de maio de 2015.

[ Ver a ficha da axuda ]

O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), no cumprimento das súas funcións, desempeña un papel esencial no desenvolvemento de programas e iniciativas que contribúen a acadar os obxectivos económicos estratéxicos da comunidade galega.

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é o de estimular a posta en marcha de proxectos de investimento empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica na Comunidade Autónoma e potenciar o mantemento e creación de emprego, a través do desenvolvemento e mellora das empresas existentes, así como coa creación e posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

Así mesmo, preséntase como un instrumento axeitado para incidir no desenvolvemento da industria, en liña coa Axenda da Competitividade Galicia Industria 4.0, aprobada polo Consello da Xunta de Galicia en data do 13 de maio de 2015.

[ Ver a ficha da axuda ]

Cabecera
  INDUSTRIA 4.0 EMPRENDE INNOVA RELANZAMENTO
Guías Prácticas [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ]
Base de axudas [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ]
Beneficiarios PEMES (menos de 250 traballadores, e volume de negocio <50 millóns de euros ou activo total <43 millóns de euros)
Calquera forma xurídica Sociedades mercantís con menos de 42 meses de antigüidade. Participación emprendedores maioritaria. Sociedades mercantís. Proxectos de innovación en grao de madurez TRL 5 a 9. Calquera forma xurídica.
Sectores Nova Industria Calquera sector salvo excluídos
Excluídos sectores de produción primaria de produtos agrícolas, sectores da pesca e a acuicultura, incluído conserveiras e transformación de produtos da pesca.
 Destino Financiamento en activos fixos e circulante. Activos tanxibles e intangibles e gastos de desenvolvemento e innovación. Financiamento en activos fixos e circulante.
Estrutura financiamento Para un proxecto cun custo financiable entre 100.000 € e 1.600.000 €, o Igape poderá financiar ata o 65%, sempre que unha ou varias entidades bancarias financie como mínimo un 35% restante a un prazo igual ou superior. Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape poderá financiar ata o 50%, sempre que unha ou varias entidades bancarias financien como mínimo un 25% restante a un prazo igual ou superior a 4 anos cun máximo de 2 anos de carencia, e acredítese capacidade para financiar o 100% do proxecto. Para un proxecto mínimo de 71.500 €, o Igape poderá financiar ata o 70% do custo total financiable, e acredítese capacidade para financiar o 100% do proxecto. Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape poderá financiar ata o 60% do custo total financiable. O 40 % restante do custo financiable cubrirase con fluxos de efectivo previstos durante o período de execución, cando acredítese refinanciamento de vencimientos de pasivos bancarios por un importe equivalente.
Préstamo Igape Entre 65.000 e 1.000.000 € Entre 50.000 e 200.000 € Entre 50.000 e 500.000 € Entre 60.000 e 1.000.000 €
Condicións  7 anos. Incluído 1 carencia 8 ou 10 anos, 2 anos de carencia Max. 12 anos, 4 anos de carencia 10 anos, máx. 2 anos de carencia
Tipo de interese fixo, determinado no momento da concesión en base ao Eur. Tipo 0 en caso de ser negativo.
Eur + 0,1 % Eur + 0,5 mentres coexista con préstamo bancario. Logo Eur+3 Eur + 0,1 % Eur +4 %
Tomaranse garantías similares á entidade financeira. Garantía societaria Garantía societaria ata 200.000 €, a partir dese importe para determinar. A determinar en función da dispoñibilidade.
Guías Prácticas [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ]
Base de axudas [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ]

Para determinar cal é o perfil destas pemes e as posibles medidas que poidan contribuír a palialas, levouse a cabo unha avaliación ex ante, de acordo co previsto na lexislación da UE, cuxas conclusións se poden consultar [ Aquí ]

Estas bases regulan o contido e o procedemento de tramitación do programa de apoio dirixido a facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

[Ver ficha na base de axudas]

Axudas