Tramitar a creación da empresa

A Lei 14/2013, de 27 de setembro, de Apoio ós Emprendedores e a súa Internacionalización, establece a integración de xanelas únicas nos Puntos de Atención ó Emprendedor. A finalidade dos Puntos de Asesoramento ó Emprendedor –PAE- é a de prestar un servizo unificado tanto a emprendedores como a empresas, establecendo un catálogo de prestacións que abarquen o establecemento, o exercicio e o cese de actividade. Ademais, amplía estes cometidos a posibles xanelas virtuais que se podan incorporar.

De acordo co disposto na Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio ós emprendedores e súa internacionalización, utilizarán o sistema de tramitación telemática do Centro de Información e Rede de Creación de Empresa –CIRCE- e deberán iniciar a tramitación a través do Documento Único Electrónico –DUE-.

Os PAE prestarán os seguintes servizos:

1.- Facilitar a creación de novas empresas, o inicio efectivo de súa actividade e seu desenvolvemento, mediante a prestación de servizos de información, tramitación de documentación, asesoramento, formación e apoio ó financiamento empresarial.

2.- Facilitar a información e formularios necesarios para o acceso á actividade e seu exercicio.

3.- Ofrecer a posibilidade de presentar toda a documentación e solicitudes necesarias.

4.- Ofrecer a posibilidade de coñecer o estado de tramitación dos procedementos polo interesado e, en seu caso, recibir a correspondente notificación dos trámites preceptivos e a resolución dos mesmos polo órgano administrativo competente.

5.- Facilitar información sobre as axudas, subvencións e outros tipos de apoio financeiro para a actividade económica de que se trate na Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas e Entidades Locais.

6.- Facilitar a tramitación do cese da actividade.

Sen prexuízo doutros servizos que se presten, os nomeados anteriormente poderán realizarse mediante retribución económica, excepto o referente á tramitación del DUE. Cada Punto de Atención ó Emprendedor (PAE) manterá unha lista dos servizos gratuítos e de aqueles que se prestan mediante desembolso de diñeiro.

Punto de Atención o Emprendedor electrónico

O Punto de Atención ó Emprendedor electrónico do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo residirá na subsede electrónica da Subdirección Xeneral de Apoio á PEME. Corresponde a titularidade, administración e xestión do PAE electrónico á Dirección Xeneral de Industria e da Pequena e Mediana Empresa.

A cumprimentación por vía electrónica do DUE estará dispoñible a través do Punto de Atención ó Emprendedor electrónico.

Onde atopar os Punto de Asesoramento ao Emprendedor

O Igape é un dos organismos que forma parte da rede de Puntos de Asesoramento ao Emprendedor. Pode consultarse a localización da súa sede e das distintas delegacións. 

Para localizar calquer outro Punto de Asesoramento ao Emprendedor de Galicia e España existe un buscador do Centro de Información e Rede de Creación de Empresas (CIRCE