O deseño dun proxecto de empresa

É recomendable, ao comezar o proceso de creación dunha empresa, ser conscientes que este ten unha serie de características que o fan diferentes a outros procesos que os promotores teñen feito/farán ao longo da súa vida. O seu coñecemento axuda a procura do éxito neste traballo.

20 CARACTERÍSTICAS QUE TEÑEN OS PROCESO DE CREACIÓN DUNHA EMPRESA DE ÉXITO

< 1 > É UN PROCESO, NON É INSTÁNTANEO

O feito de crear una unha empresa de éxito, encaixa dentro do concepto «proceso», que se define como un conxunto de etapas sucesivas que se producen nun fenómeno. Esta actividade ten precisamente eso, etapas/fases/momentos/fitos..., e estas discorren sucesivamente ao longo dun tempo.

Este espazo non se refiere exclusivamente ao tempo que é necesario para a formalización xurídica e legal do proxecto, no que se están dando avances para a súa redución. O concepto é mais amplo. Vai dende que aparecen uns promotores a quenes se lle ocorre unha idea ata que esta se materializa, consolida e medra.

Estas etapas/fases/momentos/fitos...:

 1. Unha fase inicial, na que aparece un equipo emprendedor con intención de facer algo, de xeito consciente ou inconsciente. Este grupo pode mudar ao longo do proceso.
 2. Un momento en que xurde unha idea, que pode ser simultáneamente ao equipo emprendedor, e na que se decide si continuar con ela. 
 3. Unha etapa na que se está a elaborar un proxecto/estudo para determinar a súa viabilidade.
 4. Un momento no que se toma unha decisión respecto a que facer. 
 5. Unha etapa na que se procuran os recursos que antes se definiron como os necesarios para facer viable o proxecto.
 6. Unha fase na que se implementa a proxecto para converterse en realidade e no que se pon en marcha. 
 7. Unha etapa No que a xa empresa está a consolidarse.
 8. Unha fase final, no que a empresa medra e transfórmase.

E esta actividade, require, para ser eficiente, unha certa organización e planificación, que dependerá do tipo de proxecto, e que pode ser propia ou baixo a orientación dalgun profesional neste ámbito, de xeito transversal ou específico por etapas. 

 < 2 > IDEA DE NEGOCIO OU IDEA DE EMPRESA

Non é o mesmo ter unha idea de negocio, que unha idea de empresa. No primeiro caso teríamos un producto (patentado ou non), un resultado de investigación, un recurso para explotar (un local, un terreno...) A construcción dunha empresa a partir de unha idea de negocio é un traballo que non é sinxelo. É importante que o equipo promotor sea consciente de que é o que ten: un producto/servizo, ou unha empresa? 

< 3 > O ÉXITO NON É O QUE PARECE

Non é presuntuoso indicar que o que se persegue é traballar para conseguir unha empresa de éxito e por outro lado, ninguén traballa conscientemente nun proxecto para afundilo, pero o certo, é que poden aparecen diferentes comportamentos que poden facer pensar o contrario. Por exemplo:

 • A posta en marcha, é un fito no proceso, non o fin último. A meta non está ahí, está no que a empresa sexa capaz de consolidarse é medrar. 
 • Non se trata de facer un proxecto. Trátase de conseguir que o proxecto sexa viable. E doado facer un proxecto, a dificultade está e planificarlo para que sexa viable e conseguilo.
 • A idea de éxito, depende do fin que teña a empresa e os seus promotores, pero en moitos casos non é o de "chegar e encher". 
 • O éxito non é un punto, é un camiño, unha tendencia, xa que non existe ningún proceso de éxito sen atrancos, pasos cara atras, resultados non deseados, erros...o segredo, o xeito, está en como avanzar ante estas situacións.
 • A determinación, a constancia, a confianza, a fe dos promotores no proxecto e condición necesaria pero non suficiente cara o éxito. 
 • Non se pode definir o éxito a priori. Parafraseando a cita atribuida a Napoleón, nunca emprenderíamos nada, se quixéramos asegurar por anticipado, o éxito da nosa empresa. 

< 4 > EXISTEN BARREIRAS DE ENTRADA

No proceso de creación dunha empresa de éxito, no desenvolvemento dalgunhas oportunidades de negocio, podesen presentar barreiras de entrada, atrancos ou dificultades que impiden ou dificultan o acceso a deteminados mercados. Estas poden ser normativas, financeiras, de tamaño, de masas críticas, de coñecemento, de experiencia...é son precisamente as variables competitivas que utilizarán as empresas que están no mercado para manter ou ampliar a súa posición. Os promotores son os que deben avaliar a capacidade para competir nestes mercados. En caso contrario, trasladar os seus esforzos noutras ideas, noutros clientes, noutros mercados.

< 5 > EXISTEN BARREIRAS DE SAÍDA

No proceso de creación dunha empresa de éxito, no desenvolvemento dalgunhas oportunidades de negocio, podesen presentar barreiras de saída, atrancos ou dificultades que impiden ou dificultan a sáida do mercado unha vez iniciado o proceso. Estas poden ser financeiras, contractuais, persoais...Os promotores son os que deben avaliar a capacidade parar asumir ese risco ou plantexar plans de continxencias para minimizar o seu impacto. 

< 6 > O PODER DA COLABOURACIÓN E DA COOPERACIÓN

Un concepto que se utiliza e o de «equipo emprendedor» maila que moitos proxectos están sustentados por un só promotor ou promotora, pero que trata de recoller a idea de que un proxecto que só lle interesa ao seu promotor, promotora ou equipo, é moi dificil que alguén poida manifestar o interés por él. 

No caso de proxectos individuais, para evitar o concepto e a situación de soedade, é preciso incorporar ao maior número de «colabouradores» posibles. O éxito virá pola colabouración e a cooperación, maila que é unha actividade que non está exenta de dificultades, pero a alternativa é, en moitos casos, que o proxecto ou a empresa non se poida levar adiante, ou que non se consolide. 

Neste sentido, todas as opinións e información que se poidan recoller neste proceso debe de ser atendida e valorada. Unha vez analizadas, podense incorporar ao proxecto ou as estratexias para a consolidación e crecemento.

< 7 > EMPEZAR PARA NON REMATAR NUNCA

Unha cita atribuida ao matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) indique que: «o último que se sabe cando un realiza un traballo, é por onde comezar». É axeitada a este proceso, xa que existe todo un proceso de experiencia que necesariamente, de sabelo, non haría comenzar o proxecto nun punto ou dunha forma diferente. 

O certo, e que o proceso é continuo, xa que unha vez posta en marcha a empresa, consolidada e esgotadas as posibilidades de crecemento, que nunha contorna tan competitiva e cambiante, obrigarian á saída do mercado da empresa, trataríase entón de voltar ao principio: un novo equipo empredendor e novas ideas. 

É importante que o equipo promotor sexa consciente da caducidade da súa idea, do seu proxecto, para facelos compatibles cos tempos de desenvolvemento e recuperación dos esforzos a realizar. 

< 8 > ESIXE UNHAS COMPETENCIAS QUE PODEN SER DISTINTAS AS QUE SE TIÑAN

A vocación para dirixir e liderar proxectos non é xeralizada, e é menor do número de persoas que o están a facer. É en moitos casos unha situación de ver de repente, e que se ten que asumir. E cotiá, que o perfil dos promotores dos proxectos teñan un perfil técnico, coñecedores da actividade. Esto o controlan, pero o proceso de botarse as costas unha empresa, exise outras competencias que poden ser distintas as que xa tiñan. 

< 9 > É UN RESULTADO DA ECUACIÓN D = I + R

As decisions son a suma da información que se teña e o risco que se esté/se desexe asumir nela, no sentido de que a maior información, mais doado seá a decisión, pero que está está ausente de risco. 

Os procesos de creación de empresas, non están ausentes de risco, e o proceso de construcción do proxecto, procura, en gran medida, obter a información relevante para precisamente poder tomar unha decisión. 

Sucede, que nestes procesos, a decisión última é o decide ao final comezar, está asociado ao que Jose María Veciana recolle na súa publicación «La creación de empresas» como «Suceso disparador», algo que provoca que sea agora, non antes ou despois o que desencadea a posta en marcha dos procesos de creación da empresa.

< 10 > É UN EXEMPLO DE SENTIDO COMÚN

Un dito popular indica que «o sentido común é o menos comúns dos sentidos». É aplicable á maioría dos procesos asociados a posta en marcha de empresas de éxito. En momentos de dúbida, compre ter presente este principio por que pode ser de axuda na toma de decisións, maila que tamén pode ser unha fonte interesante de innovación disruptiva, facer precisamente algo que é contrario ao sentido común. 

< 11 > PRECISA DE ELEMENTOS COMÚNS NOUTROS PROCESOS DA VIDA

Tempo, información, contactos, sorte...

Texto, texto, texto.

< 12 > TENSE QUE TRANSFORMAR NUN OBXECTIVO «SMART»

Texto, texto, texto.

< 13 > PRECISO DISPOR DE VISIÓN, RECOLLECER O FIN E FIXAR A MISIÓN

Texto, texto, texto.

"Un líder sabe qué se debe hacer. Un administrador sólo sabe cómo hacerlo."
Ken Adelman

< 14 > FOCO, ZOOM E AMPLIACIÓN

Texto, texto, texto.

< 15 > CADA COUSA NO SEU MOMENTO

Texto, texto, texto.

< 16 > É NOVO

Texto, texto, texto.

como salen as cousas a primeira vez que se fan, sobre todo se son mais complexas

Existen moitos servizos de orientación, publicacións e a red está repleta de experiencias no que se indica.

< 17 > _PODE TER MÚLTIPLES ORIXES

unha persoa, ou un grupo de persoas, xa sexa de xeito casual ou como resultado dunha reflexión profunda ou decisión firme, pensa en "montar algo".

Texto, texto, texto.

< 18 > CONDICIONA O FUTURO

Existen algúns principios e valores que condicionan o futuro.

Análisis de continxencias e estudo de erros habituais.  

< 19 > NON TODAS AS EMPRESAS SUPERAN O «VAL DA MORTE»

o pode acadar Entre unha fase cero, na que 

unha fase posterior, de consolidación, de crecemento, na que a empresa é capaz de ingresar polos productos e/ou servizos que se venden/prestan unha cantidade suficiente como para poder non só cubrir os gastos que xera a actividade senón tamen, recuperar a cantidade investida e xerar un "fondo" que permita o desenvolvemento de novas actividades.

De feito, é alto o número de proxectos no que non se é capaz de superar este «Valley of death»: http://www.sintetia.com/10-caminos-para-cruzar-el-valle-de-la-muerte-y-emprender/  http://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2013/02/18/10-ways-for-startups-to-survive-the-valley-of-death/.

< 20 > PLAN vs. FOLLA DE RUTA

Texto, texto, texto. 

NEXT

 • As cousas 
 • _