Financiación

O Instituto Galego de Promoción Económica, no cumprimento das súas funcións, desempeña un papel esencial no desenvolvemento de programas e iniciativas que contribúan a acadar os obxectivos económicos estratéxicos da comunidade galega.

A necesidade de que as administracións públicas implanten medidas concretas para fomentar o emprendemento e apoiar o emprendedor como axente dinamizador da economía en Galicia, vén dada polo alto grao de representatividade das microempresas e pequenas empresas, determinantes do crecemento económico e soporte para a creación de emprego.

O actual contexto de escaseza de recursos require unha xestión máis eficaz e eficiente dos apoios públicos, creando contornos favorables que promovan e consoliden a actividade emprendedora. Un dos retos máis salientables do Goberno galego é o crecemento empresarial, para o cal se debe facilitar un contorno laboral máis estable, que permita o desenvolvemento dunha economía máis equilibrada. O apoio aos emprendedores é fundamental para que poidan actuar como catalizadores do repuntamento da nosa economía.

O Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, aprobado mediante a Decisión de execución da Comisión Europea do 18 de novembro de 2015 (Decisión C(2015) 8144 final do 18.11.2015), prevé como prioridade 6.A facilitar a diversificación, a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas e a creación de emprego, establecendo na súa medida 06 –desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresariais– a necesidade de promover axudas destinadas á creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais (submedida 6.2.).

[Ver Ficha na base de axudas]

La necesidad de que las administraciones públicas implanten medidas concretas para fomentar el emprendemento y apoyar el emprendedor como agente dinamizador de la economía en Galicia viene dada por el alto grado de representatividad de las microempresas y pequeñas empresas, determinantes del crecimiento económico y soporte para la creación de empleo.

El Gobierno gallego pretende a cara descubierta a 2019 mantener el actual camino de crecimiento estable de la economía y del empleo. En este contexto es vital establecer medidas que fomenten la creación de empleo en el rural, a cara descubierta a afrontar el reto demográfico que suponen el envejecimiento y la despoblación del rural, lo que permitirá establecer población en las zonas más desfavorecidas de Galicia y aumentar las oportunidades de empleo de sus habitantes.

El Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, aprobado por la Decisión de ejecución de la Comisión C (2015) 8144, del 18 de noviembre de 2015, y modificado mediante la Decisión de ejecución de la Comisión C (2017) 5420 final, del 26 de julio de 2017, y mediante la Decisión de ejecución de la Comisión C (2018) 5236 final, del 30 de julio de 2018, prevé como prioridad 6, área focal 6La, facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo, estableciendo en su medida 06– Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales– la necesidad de establecer ayudas destinadas a la creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales (submedida 6.2).

[Ver Ficha en la base de ayudas]

El fondo constituido por el Igape, Xesgalicia y Gain quiere contribuir al fomento del espíritu emprendedor y apoyo financiero la iniciativas emprendedoras.

Finalidade: Apoiar proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme (antigüidade inferior a 42 meses no momento da solicitude de axuda)

[Ver Ficha na base de axudas]

Finalidade: Apoiar proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme (antigüidade inferior a 42 meses no momento da solicitude de axuda)

Ficha: http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP317

Finalidade: Apoiar proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme (antigüidade inferior a 42 meses no momento da solicitude de axuda)

[Ver Ficha na base de axudas]

Finalidade: Apoiar proxectos de creación de pequenas e medianas empresas por novos emprendedores, así como os proxectos de investimento para a ampliación en pequenas e medianas empresas xa creadas, sempre que cumpran os requisitos para seren consideradas nova peme (antigüidade inferior a 42 meses no momento da solicitude de axuda)

Ficha: http://www.igape.es/gl/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP317

Princiales instrumentos financieros del mercado, metodología,  diagnóstico, negociación bancaria y atracción de inversores.

Ayudas