Marco normativo

NORMATIVA AUTONÓMICA

  • DECRETO 432/2009, do 11 de decembro, polo que se regulan as axudas rexionais ao investimento e ao emprego na Comunidade Autónoma de Galicia en aplicación do Regulamento (CE) 800/2008, da Comisión, do 6 de agosto, polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado común en aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado CE. Vixencia esta restrinxida a programas financiados polo marco 2007-2013

    http://www.xunta.es/dog/Publicados/2009/20091214/Anuncio41EDA_gl.html

NORMATIVA ESTATAL

  • Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación de 2007-2013. A Vixencia esta restrinxida a programas financiados polo marco 2007-2013

    http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-16785

NORMATIVA COMUNITARIA

 

 

  • REGULAMENTO (UE) n.º 1303/2013 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 17 de decembro de 2013 polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Consello (DOUE L 347, do 20.12.2013).

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R1303

Compartir en redes sociais