CARGANDO ...

Para a confección de solicitudes necesita estar rexistrado como usuario
 
Se xa ten un usuario e contrasinal,
introdúzao nos campos seguintes:
 
 

 
¿Olvidou o seu contrasinal?
¿Olvidou o seu nome do usuario?
 
Se é a primeira vez que accede:
Oficina virtual

Categoría para a oficina virtual

Pulse na ligazón que aparece ao final do artigo para comprobar se ten calquera notificación do IGAPE.

Esta páxina da acceso ao punto de notificación seguro no que vostede pode recoller a documentación que o IGAPE lle notifica sobre os seus expedientes.

Teña en conta que para utilizar esta opción vostede debe:

  • Ter indicado expresamente na solicitude do expediente que se decanta por esta vía de notificación.
  • Posuír un certificado electrónico X509 versión 3 de entidade certificadora recoñecida.
  • Ter dispoñible o Identificador de Documento Electrónico (IDE de 40 díxitos) da presentación do seu expediente ou alternativamente, ser un representante legal da empresa identificado como tal na solicitude.

Antes de acceder ao contido que se lle vai notificar, debe firmar electrónicamente co seu certificado de usuario un acuse de recibo co cal o IGAPE poderá ter constancia da efectividade da notificación.

É responsabilidade do interesado o chequeo frecuente do punto de notificación, independentemente dos avisos vía e-mail que o IGAPE enviará ó enderezo electrónico do interesado cada vez que teña documentación disponible.

É importante sinalar que a recepción no enderezo de correo electrónico do usuario do aviso de notificación non xurde ningún efecto legal. Ata que o usuario acceda a este punto de notificación segura, non se considera practicada a notificación. O interesado dispón dun prazo de 10 días naturais para este acceso.
(Regulado no art. 43 da Ley 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das Administracións Públicas)

Temas relacionados:

A aplicación de axuda para cuestionarios de descripción de proxectos estructúrase mediante as denominadas "fichas": formularios que describen un determinado aspecto do proxecto. Dependendo da complexidade do proxecto, será necesario cubrir máis ou menos fichas. O programa comproba na gravación de cada ficha cales outras son necesarias.

O aspecto xeral da pantalla é o seguinte:

axuda1 marco

A árbore de fichas permite moverse entre as distintas fichas do cuestionario, representar a súaestructura, e coñecer de forma rápida o estado de cada ficha, segundo sedescribe na figura adxunta.

axuda2 marco

Na parte superior da pantalla aparecen os botóns principais. É importante gravar con frecuencia para evita-la pérdida de datos.

axuda 3 marco

A parte inferior da pantalla ten o aspecto seguinte:

axuda4 marco

PASO 1: Entrar coma usuario rexistrado na web do IGAPE

Para iso:

Acceda ó apartado "oficina virtual" da web do igape. Pulse no boton "confeccion de solicitudes cuestionarios"

Introduza o seu identificador de usuario e contrasinal nos cadros de texto preparados para elo e pulse entrar. Se non é usuario da web do Igape pulse "Rexistrar novo usuario"

PASO 2 (optativo): Comprobar os requirimentos técnicos da aplicación.

Se desexa comproba-los requerimentos do seu ordenador para utlizar a aplicación, pulse en "Comprobar requirimentos técnicos" antes de acceder á aplicación.

PASO 3: Acceder á aplicación para cubrir o cuestionario.

Para elo debe introducir inicialmente o CIF e Nome da empresa para a que vai a presentaro o expediente, e logo crear un proxecto novo para ela.

Unha vez creado o proxecto debe introduci-los datos do mesmo no cuestionario. O cuestionario ten un índice á esquerda en forma de árbol no que pode ver qué fichas están correctas ou cales necesitan o aporte de datos.

Cando o cuestionario esté completo poderá xera-lo Identificador de Documento Electrónico (IDE), e mai-la solicitude de axuda.

PASO 4: Presenta-la solicitude de axuda ó IGAPE

A solicitude de axuda que lle entrega a aplicación debe asinarse e presentarse no rexistro do IGAPE, ou ben por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas (outros rexistros, correo certificado, etc).

Se dispón dun certificado electrónico (ver máis información na páxina de "Tramitación Telemática"), poderá desde a mesma aplicación presentar con total validez a súa solicitude de axuda.