Como elaborar un plan de empresa

Martes, 06 Mai 2014 11:40

Dous dos obxectivos fundamentais do plan de empresa son o de facilitar a avaliación sobre a potencial viabilidade e rentabilidade do proxecto, e o de servir como “carta de presentación” ante terceiros, por elo temos que ter en consideración os seguintes aspectos no momento de afrontar a súa redacción:
• Coherencia. O plan de empresa debe de ser coherente entre todas as partes que o configuran. O equilibrio e a relación entre os distintos apartados (recursos materiais, ventas, recursos humanos, plan de comunicación, custes fixos…etc) aportará un gran valor ao documento xa que lle dará credibilidade.
• Homoxéneo. Todos os apartados deben de ser analizados por igual e cun grado de calidade similar, é habitual desenvolver en profundidade o apartado técnico da empresa –o que como promotor se coñece en maior profundidade- e descoidar aspectos como a comercialización ou as estimacións económicas.
• Calidade da información.  Os datos sobre os que constrúe o plan deben de ser actuais, e na medida do posible, verificables .
• Conciso. O plan de empresa non debe de ser moi extenso sen que isto implique perda de rigorosidade.
• Interesante. No posible o plan de negocio debe de chamar a atención do lector, e transmitir confianza no proxecto.

Elementos que analiza un plan de empresa
O equipo promotor dun proxecto empresarial pode atopar distintos exemplos e índices de plan de empresa nos que basarse no momento de elaborar o seu proxecto.  O importante non a orde en que determinado índice organice a presentación da información, senón que nel se recollan os aspectos fundamentais que deben de estar presentes nun plan  de empresa.
• Resumen executivo
O resumen executivo pode estar incluído no plan de empresa ou presentarse como un documento independente. A súa redacción faise unha vez finalizamos o plan de negocio.
O obxectivo do resumen executivo é o de explicar, clara e brevemente, en qué consiste a idea de negocio e atraer a atención do lector, espertando o seu interese polo proxecto e/ou polo promotor.
 
Os elementos que debe de recoller un resumen executivo son os seguintes

 1. Explicar a oportunidade do negocio e a visión, misión e obxectivos da empresa
  o Presentar ao equipo promotor que está detrás do proxecto
  o As características do mercado, a competencia e os clientes aos que se dirixe a empresa
  o Os principais parámetros económicos (investimento, financiamento, ventas e conta de resultados)

• Equipo promotor
Describir o perfil académico, laboral e empresarial do equipo promotor destacando aqueles aspectos que estean directamente relacionados co sector no cal desenvolverá a súa actividade a empresa. Outros aspectos de interese son cómo xurdiu o proxecto e o grao de vinculación do promotor co mesmo.

• Actividade da empresa
Describir a que se dedicará a empresa, que vai a facer e para quen o fará. A empresa resolverá un “problema” para os clientes, e o fará dun xeito diferente ao dos produtos ou servizos da competencia. Explicarase cal é esta solución e o elemento diferenciador dista solución.

• Proceso produtivo
Describir os elementos ou fluxos que fan posible e condicionan a realización da actividade da empresa (infraestructuras, equipos, recursos, normativa..etc).

• Mercado
Definir o mercado ao que accederá o produto e/ou servizo ofertado pola empresa, o seu tamaño, a súa evolución nos últimos anos e como son as súas expectativas no futuro.
Describir os rasgos fundamentais que definen aos segmentos de clientes, os seus hábitos de consumo e os motivos de compra do produto e/ou servizo. Fixaranse as previsións de ventas desagregadas por liñas de produto ou servizo.

• Comercialización
Explicar cales son os criterios a seguir para determinar os prezos unitarios de venda.
Describir como se vai a dar a coñecer e vender entre os potenciais clientes os produtos/servizos que ofrecerá a empresa e determinar as canles de comercialización e distribución que se van utilizar.
Definir os obxectivos de comunicación e a mensaxe que se quere transmitir da empresa sobre aspectos como a súa identidade, a publicidade ou a promoción de ventas

• Aspectos formais
Indicar os requisitos, fundamentalmente de tipo administrativo, necesarios para poñer a empresa en funcionamento (Facenda, Municipio, Seguridade Social...).
Definir a forma xurídica elixida para desenvolver a actividade.

• Recursos humanos
Determinar a dimensión do cadro de persoal, as súas funcións e responsabilidades, tanto dos promotores como dos traballadores por conta allea –de selo caso-,  os sistemas de coordinación e organización, os criterios para determinar a selección e  contratación de persoal e a política salarial.

• Análise DAFO
Analizar as debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades da empresa desenvolvendo un DAFO da mesma.

• Planificación
Indicar os requisitos, fundamentalmente de tipo administrativo, necesarios para poñe-la empresa en funcionamento (Facenda, Municipio, Seguridade Social...).

• Plan económico e financeiro
Explicar e detallar os elementos que permiten analizar a viabilidade económica e financeira do proxecto: Investimentos necesarios, fontes de financiamento, ingresos,  custes variables, custes fixos, política de circulante, punto de equilibrio, conta de resultados previsionais, balance e  previsión de tesourería.

Cal é o horizonte temporal dun plan de empresa?
O máis habitual é que o plan de empresa se elabore a 3 ou 5 anos.

Modelos de plan de negocio

O IGAPE conta con 32 exemplos de plan de negocio nos cales se desenvolve un proxecto empresarial de forma íntegra, mostrando unha análise da viabilidade técnica, comercial, financeira e económica da futura empresa, co obxectivo final de presentar un documento, que sen substituír o traballo específico do emprendedor, facilite información e sirva como referencia para o desenvolvemento do seu propio plan de empresa.


Ver e descargar os modelos de plan de negocio 


Ferramentas para elaborar o plan de empresa
O IGAPE pon a disposición dos emprendedores unha serie de recursos que facilitan a elaboración do plan de negocio
• Índice de plan de negocio
• Índice de plan de negocio resumido
• Ferramenta para elaborar o plan económico e financieiro. Programa Viable2020
• Criterios para escoller a forma xurídica

Tras reflexionar e construír o modelo de negocio podemos continuar profundizando no proceso de análise do mesmo, coa elaboración do plan de negocio.


Qué é o plan de empresa?
Trátase dun documento no cal o promotor ou promotores do proxecto expoñen as reflexións que transforman a idea de negocio nun proxecto empresarial; describindo as estratexias que seguirá a empresa, as actividades que realizará e os medios previstos para levalas a cabo.

Obxectivos do plan de empresa

 • Analizar a idea empresarial e/ou modelo de negocio reflexionando en profundidade sobre ela.
 • Axudar a determinar a viabilidade técnica, legal, comercial, económica e financeira do proxecto.
 • Desenvolver as estratexias precisas para que o proxecto se poña en marcha e se consolide.

O plan de empresa encádrase dentro dunha máxima dos emprendedores nunha primeira fase do seu proxecto, na que é “mellor investir tempo que investir diñeiro”
Beneficios de elaborar o plan de empresa

 • O plan de empresa é unha ferramenta para a reflexión
  • Axuda a definir os obxectivos da empresa a curto e medio prazo.
  • Permite por o proxecto en común entre distintos socios, evitando que aparezan diferenzas ocultas coa empresa en marcha e facendo posible o fortalecemento do proxecto común.
  • Elaborar o plan de empresa fai posible que se incremente a información sobre o modelo de negocio e o sector de actividade onde se desenvolver.
  • Permite realizar unha análise do proxecto, sendo unha ferramenta para determinar a viabilidade potencial do modelo de negoc
 • O plan de empresa é unha ferramenta para a planificación e coordinación
  • Facilita a posta en marcha da empresa dun xeito organizado que reduza custes en tempo e diñeiro.
  • É unha ferramenta de control unha vez a empresa esté en funcionamento, xq que permite contrastar a  realidade co plan de negocio e as súas estimacións, detectando as desviacións e facilitando actuar sobre elas (para rentabilizalas ou corrixilas).

• O plan de empresa é unha ferramenta para obter apoio e financiamento

 1. É unha carta de presentación ante terceiros (colaboradores, proveedores…)
 2. Facilitará a obtención de financiamento alleo, xa que é un documento que será probablemente demandado por administracións públicas, entidades financeiras, investidores privados…etc.

Como construir modelos de negocio

Martes, 06 Mai 2014 11:40

Texto, texto, texto.

< X >

Texto, texto, texto .

 

Lean Starup

 

< 1 > TEXTO

Texto, texto, texto. 

Como elexir entre varias ideas

Martes, 06 Mai 2014 11:40

No tenemos todos los datos, un análisis de su viabilidad. Texto, texto, texto.

< X > ORIENTACIÓNS SOBRE A ELECCIÓN

Va a suponer un trabajo, la más fácil 

La que más te guste

La que tenga más sencilla de implementar

La que tenga más recorrido, escalable

Intuición, será el plan el que te lo diga. Aunque nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio Leonardo da Vinci.

 

Nada nos indica a priori que estas ideas que escojamos para hacer con ellas un análisis más profundo sea de mejor calidad que alguna de las que dejamos en el tintero, pero de alguna forma tenemos que hacer una selección.

 

< 1 > SE SON IGUAIS, DA IGUAL CAL SE ESCOLLA

Maila que obvio, o certo é que ao ter varias ideas para poder analizar, que inicialmente parecen iguais, entón, non existe problema para a súa elección, por que da igual cal de elas se escolla, por que son iguais. 

Non é que o sexan, que 

< 1 > TEXTO

Texto, texto, texto. 

Como reformular unha idea

Martes, 06 Mai 2014 11:39

Podese chegar a un punto, onde a idea, non

Abandoala, 

 

Texto, texto, texto.

< X >

< 1 > APLICAR ALGUNHA TÉCNICA DE CREATIVIDADE

As veces, se está tan centrado no deselvomento da idea que 

Pódese consultar múltiples publicacións e links que desenvolven, xunto con actividades. Unha referencia podería ser http://www.neuronilla.com, Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación

Ante un problema concreto, SCAMPER, 

 

 

< 2 > MODIFICAR ALGÚN DOS ELEMENTOS DO PLAN DE NEGOCIO IMPLÍCITO

Texto, texto, texto. 

Como avaliar unha idea

Martes, 06 Mai 2014 11:39

Ante a situación de ter unha idea minimamente madura, se plantexan algunas cuestións do estilo: 

 • É viable?
 • Merece a pena?
 • Nada elimina o risco, e nada pode garantir, menos sen facer unha análise mais polo miudo.
 • Existen ideas que non precisan mais desenvolvemento e podese observar as poucas posibilidades. En calquer caso, é o proxecto, o como se formule o que o diga.

5

1. Raqueta

_

2. Check / Test

_

3. Cuestións para a súa reflexión

_

4. Algoritmos

 

Texto, texto, texto.

< X >

Texto, texto, texto.

< 1 > TEXTO

Texto, texto, texto. 

Onde atopar ideas

Martes, 06 Mai 2014 11:39

Texto, texto, texto. 

– Esto no es cierto, hay que realizar lo que se ha dado en llamar “Imitación Creativa” (el término y el concepto de la Imitación Creativa fueron acuñados por Peter F. Drucker en "Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles".

* El motivo es muy simple: 
– si no se realiza ninguna modificación en el producto y/o servicio que se está vendiendo, 
– el consumidor no verá ninguna diferencia entre este producto y/o servicio con otro igual que vendía y/o prestaba la competencia y por lo tanto ¿por qué lo comprará si es igual?

IMITACIÓN CREATIVA

X FONTES PARA ATOPAR IDEAS

Texto, texto, texto.

< 1 > CASUALIDADE, SORTE

Texto, texto, texto. 

 a casualidad, la suerte...

Aunque parezca obvio, la primera y más simple fuente de ideas se encuentra en que la casualidad, la suerte o cualquier otro elemento de fortuna que haga que una idea se nos presente sin buscarla.

¿Está todo inventado?
Poco tiene que ver con los nuevos tiempos.
La innovación es la mejor estrategia para asegurar el éxito y para mantener la organización

Sería una enorme equivocación pensar que sólo se puede confiar en estos elementos para la obtención de ideas.
No es problema de calidad sino de control
Lo que se propone entonces, es un cambio de actitud, estar atento a lo que nos rodea y no dejarnos llevar por la rutina. Se debe abandonar los principios que están presentes en muchas organizaciones:

no plantear ideas ya que nunca se hizo
como siempre se hizo lo mismo vamos a seguir haciéndolo.

La suerte está ahí y puede aparecer en cualquier momento. A efectos de este Seminario se ha centrado en dos aspectos:
Las que aparecen como consecuencia de las nuevas necesidades en los procesos que habitualmente realiza el promotor

Las que surgen espontáneamente como necesidades no satisfechas para el promotor

Las nuevas necesidades de procesos

* La idea debe ser simple y satisfacer una necesidad concreta, para que inmediatamente descubramos posibles clientes y que estos con su uso, demuestren su oportunidad.

* En cualquier actividad que realicemos, ya sea en el trabajo, estudiando, disfrutando de las aficiones o simplemente estando en casa haciendo cualquier tarea puede surgir una idea.

* Precisamente fruto de la rutina a la hora de realizar estas actividades pueden surgir nuevas necesidades.

* Esta fuente trata de hacer hincapié no tanto en nuevos productos o servicios sino una modificación de los que ya existen.

* Cuando tenemos una necesidad no satisfecha, parece que no exista nada ni nadie que realmente pueda satisfacerla. 

– Esto en ocasiones puede ser cierto, pero lo más habitual es que o bien, como hasta ese momento no era un cliente objetivo de esta empresa no conozco que existe, o bien, que simplemente la empresa no ha realizado satisfactoriamente el proceso de comunicación.

< 2 > PROFESORES

* Una de las primeras personas a las que podemos escuchar son a los profesores, pero cuando nos referimos a ellos, lo hacemos en sentido amplio, como cualquier persona que ejerce o enseña algo:
– ya sea dentro de la formación reglada,
– de la formación ocupacional,
– de la formación continua,
– en una conferencia,
– en un seminario,
– en un coloquio
– o en cualquier otro foro similar.

* No nos referimos tanto un experto de “fama mundial”, que ya los consideraríamos como expertos [8], sino alguien que tenga una aproximación a la realidad cercana del promotor que le está escuchando.

< 3 > AMIGOS E FAMILIARES

* Cada persona tiene y se mueve en una realidad distinta. Una buena forma de conocer otras realidades es hablando con la gente, especialmente con las que nos rodea.

* Nos referimos en esta fuente a cualquier tipo de amigos, familiares u otras persona con las que podamos tener algún contacto que favorezca la aparición de ideas.

* Esta actividad no sólo permitirá encontrar futuras oportunidades de negocio, sino que también, en las fases siguientes del proyecto, poder contrastarla con estas personas y comprobar si se podría contar con su apoyo.

* Como en el caso de otras fuentes, debe escucharse siempre, pero con reservas, siempre buscar algún elemento con el que se pueda comparar la información que nos proporcionan.

De feito, é curioso atopar a expresión "unhas cervezas/vinos con amigos" como o lugar onde, según dicen algúns emprendedores con proxectos consolidados, xurdiron as ideas das súas empresas. 

< 4 > BANCOS DE IDEAS

* Los Bancos de Ideas no son otra cosa que relaciones, más o menos extensas y más o menos detalladas de ideas de negocio.

* Si se buscan ideas, puede ser útil dirigirnos a alguno de los Bancos de Ideas que empiezan a proliferar y “escuchar” que nos tienen que decir sobre algunas ideas que se podrían desarrollar.

* Una de las utilidades que tienen y por eso se les denominan “Bancos”, es que un mismo lugar se encuentran reunidos un conjunto de ideas que de otra manera costaría más trabajo encontrar. También se les suele denominar “Bancos” por el valor que las ideas que se encuentran depositados en ellos, sin embargo esto depende mucho del tipo de fuente que se emplee.

* Como ocurre con otras fuentes, sólo tendríamos unas pistas sobre ideas de negocio que se han desarrollado en otros lugares y en determinadas circunstancias. Esto no significa que en otra ubicación y que en otras situaciones se vayan a conseguir los mismos resultados.
 

< 5 > LECTURAS 

* También puedo escuchar lo que me dicen otras personas que en vez de escuchar lo que me dicen, “escucho” lo que escriben.

* Nos referimos a cualquier documento escrito al que tengamos acceso pero sobre todo a las fuentes de lecturas más próximas al promotor y no a fuentes especializadas.
– Pueden ir desde un folleto publicitario que recojo en el buzón, pasando por un periódico o una página web hasta un informe detallado.

 

La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos.

William Somerset Maugham

* Se trata ahora de buscar alguna otra información que nos pueda dar pistas sobre ideas de negocio. 
– En este caso, ya es una búsqueda dirigida, y que recae sobre fuentes menos generalistas y más especializadas.
– Lo más habitual es consultar las fuentes impresas y buscadores de Internet.

* Ante el proceso de la búsqueda de datos y de información es importante recordar a Eliyahu Goldratt en «El síndrome del pajar»:

< 6 > ESTUDOS HISTÓRICOS OU DE TENDENCIAS 

* Es muy frecuente que los datos se agrupen cronológicamente y que estos sirvan para determinar como va a ser la evolución en el futuro.

* Esta es una fuente muy útil y de las que se pueden obtener un gran número de ideas pero sólo de un sector de actividad reducido.

* En función de cómo se presenten los datos en estos estudios será más o menos difícil escuchar lo que nos quieren decir. Sobre todo si estos no van acompañados de un resumen o de unas conclusiones.

< 7 > EXPERTOS

* Esta fuente está en relación con la fuente [3] Profesores. Sin embargo en este caso, nos referimos más a la persona “más técnica”, “más especialista” y que no tiene un contacto tan cercano y directo con el promotor.

* Por estos matices se ha considerado oportuno separar ambas fuentes ya que se suelen encontrar en lugares distintos.
– De todas maneras, y esto es un comentario general para cualquier clasificación: ¡ lo importante es encontrar ideas y no el determinar perfectamente a que categoría pertenecen 

< 8 > FUTUROS CLIENTES, COMPETIDORES, DISTRIBUIDORES... 

Se non tes clientes non tes nada. 

* En ocasiones se consiguen buenas ideas escuchando a algunos de los agentes que podrían formar parte del entorno de la empresa como son: posibles clientes, competidores, distribuidores o proveedores.

* Son ellos los que han detectado oportunidades y por diferentes motivos no pueden o no les interesa aprovecharlas y ven en otra persona o entidad un candidato para llevarla adelante.
– De esta manera también estas empresas pueden satisfacer sus propios intereses como:
• el conseguir un proveedor de confianza,
• un distribuidor en una zona en la que no se vendía,
• un nuevo cliente,
• o un fabricante de un producto que la empresa no quería seguir con él pero no quiere desabastecer el mercado.
 

< 9 > CAMBIOS NA IDUSTRIA E NO MERCADO

Ley del liderazgo: Es mejor ser el primero que ser el mejor.
De «Las 22 leyes inmutables del Marketing”, Al Ries y Jack Trout

* La forma que tienen las empresas para conseguir sus objetivos es vender los productos y /o servicios que ofrecen. Si no hay clientes, no hay futuro.
– Lo primero que se debe analizar en cualquier proyecto de empresa es si hay o no hay mercado.
– Si este mercado existe y es accesible, entonces se puede comenzar la fase de estudio.

* Pero el mercado no es algo estático sino que es dinámico. Este movimiento está producido por un conjunto de cambios que siempre tienen sus causas. Atendiendo a estos cambios surgen multitud de ideas de negocio.

< 10 > CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

* Aunque los clientes de una empresa sea otra empresa, al final siempre habrá una persona detrás del final proceso que será el cliente que compre el producto final o el servicio.

* Cualquier CAMBIO que se produzca en el CLIENTE tendrá OBLIGATORIAMENTE una respuesta por parte de los productos y /o servicios que ofrecen las empresas.

* Nos referimos a cualquier cambio que se produzca ya sea por ejemplo, en número, en distribución geográfica o en composición por edades o sexo,

< 11 > CAMBIOS NA PERCEPCIÓN DA XENTE

No libro «22 Immutable Laws of Branding (1998, 2002)» de Al Ries e Jack Trout (As 22 Leis inmutables do marketing), citan como a número 4, a «Lei da percepción» que indica que o marketing, non é unha batalla de productos, é unha batalla de percepcións. 

* La gran mayoría de los conceptos que habitualmente utilizamos para referirnos a las características de los productos y servicios son:

subjetivos - cambiantes
* Palabras tales como calidad, caro, barato, o atención al cliente dependen no sólo del tipo de cliente sino también del momento en que se dice.

* Al modificarse la percepción que se tienen de los productos y/o servicios, surgen nuevas oportunidades de negocio

< 12 > NOVOS COÑECEMENTOS

Los imposibles de hoy serán posibles mañana.
Konstantin Tsiolkovski. Científico espacial soviético.

* Los productos y servicios de los que disfrutamos hoy en día de manera cotidiana los tenemos gracias a que existe todo un conocimiento que ha permitido que se pudieran elaborar.

* El nivel de conocimientos que se están generando, en algún momento tendrá la materialización, más o menos directa, en un producto ido servicio.

* De la simple atención a la aparición de nuevos conocimientos se pueden obtener nuevas ideas.

< 13 > RECURSOS DOS QUE SE DISPOÑEN

Si vas a comprar no empieces por enseñar el dinero.
Proverbio chino

* En ocasiones, se puede obtener ideas con solo ver lo que uno tiene más cerca: los recursos de los que se dispone.
– Nos estamos refiriendo en este caso, a los recursos materiales o que fácilmente se puede materializar en ellos, como: el dinero, los terrenos, los locales o la capacidad de endeudamiento.
– Existen otros recursos, más valiosos como la experiencia, los conocimientos, la capacidad, la actitud o la aptitud que serán analizados como fuente de ideas en el apartado 4.2.

* Nunca disponer de un recurso puede ser la única justificación para la puesta en marcha de una actividad,
– pero disponer de ellos puede darnos pistas sobre algunos de sus posibles usos y convertirse en ideas de negocio.
* Parecería que lo único que se pretende es “copiar” lo que existe en otros lugares o que otros han generado. 

< 14 > OUTROS PAÍSES, OUTRAS ZONAS

* Vivimos en un mundo donde los intercambios entre las entidades, organizaciones y habitantes de distintas zonas geográficas son cada día mayores.
– Estos intercambios no se limitan a los económicos sino que son de todos los tipo desde los culturales o deportivos hasta los religiosos o filosóficos.

* Los modelos de comportamiento sociales, y por lo tanto de compra, se trasladan de unas zonas a otras.

* Es posible observar en donde se generan y hacia donde se transmiten estos “gustos” por lo que es posible conocer los cambios que se van a realizar en una zona si más que observar los cambios que se produjeron en otras zonas previamente, salvando claro está las diferencias regionales o locales existentes que son muy marcadas para algunos productos y/oservicios.

Que existe eiquí que non existe alá, que existe alá que non existe eiquí.

< 15 > INVENTOS O PATENTES

* Lo más normal es que las empresas protejan legalmente los productos y algunas parte de los servicios que ofrecen. Esta situación les asegura que solo ellos pueden fabricar y vender ese producto ya que para aquellas empresas que lo quisieran hacer, deberían llegar a un acuerdo de cesión de estos derechos.

* Tanto si ya lo están fabricando, como si todavía está en fase de pruebas, una fuente de ideas puede ser el explotar y/o comercializar algunos productos o servicios que figuran en los registrados

< 16 > FERIAS, CONGRESOS, EVENTOS...

* Una sencilla forma de encontrar concentradas todo un montón de ideas es acudir a alguna feria, congresos, simposiums, o exposiciones.

* No sólo nos referimos a ferias de inventos o de ideas. Cualquier acto de estas características, sea del sector que sea, siempre es aprovechado por los expositores para presentar novedades que siempre tendrán respuestas por el resto de competidores.

* Otras de las ventajas que tienen estos acontecimientos son que están fijadas previamente, con lo que puede el promotor realizar su propia planificación.

< 17 > LISTADO DE FRANQUICIAS

* Uno de los cambios más relevantes que ha sufrido el comercio minorista en los últimos tiempos y que se está extendiendo
* La franquicia es básicamente un sistema de distribución de productos y/o de servicios, según el cual una empresa que ha logrado un éxito comercial en una área específica de negocios (franquiciadora), transmite a otro empresario independiente (franquiciado) todos sus conocimientos específicos y experiencia sobre su negocio.
* De esta manera el franquiciado se beneficia de todo este “savoir-faire”, “know-how”, “xeito”, para reducir las posibilidades de mantenerse en el mercado a cambio de abonar unas cantidades en concepto de estos derechos y otras regularmente para compensar los esfuerzos que hace la empresa franquiciadora para mantener su marca en el mercado, y que encuentra de esta manera otra forma de distribuir y vender sus productos y/o servicios.
* Existen listados de empresas franquiciadoras que se pueden consultar tratando de encontrar en ellas ideas de negocio.

< 18 > NECESIDADES DA INDUSTRIA

Presentación y Ejemplo [20] Necesidades de la industria
* Otra posibilidad de encontrar buenas idea, es hacer un análisis, ya no tanto del consumidor final, sino del consumidor empresa u organización ya que estos “consumidores” tienen características distintas.
– Existen muy buenas oportunidades pero la dificultad con la que se encuentran los promotores es que las posibilidades de análisis se limitan sino tenemos algún tipo de relación con estas empresas.
* Además surge en esta fuente un elemento que no aparecía en otras que es la existencia de Barreras de Entrada de tipo tecnológico o de información. Los proveedores llegan a blindar de tal manera los contratos de suministros que es difícil conseguir información.
– Las propias empresas mantienen unos niveles de confidencialidad incomprensibles que en algunos casos va más allá de los que serían necesario para proteger su propiedad intelectual.
– A la hora de aportar nuevas ideas de negocio para ofrecer a las empresas, puede ocurrir que estas busquen que los productos y servicios sean “a medida”. Esta es una dificultad añadida ya que no se puede “mostrar” previamente el producto y/o servicio.

< 19 > NECESIDADES DO CONSUMIDOR FINAL

* En otros tiempos, el comerciante era el “rey” del mercado ya que dictaba casi unilateralmente las condiciones de la oferta.

* Ahora ha sido “destronado” y es el consumidor quien se encuentra en la cima, el que dicta cual debe de ser la oferta.

* Es esta situación como grupo es la que le debe interesar al promotor en este tipo de fuente: la capacidad que tienen los consumidores para asociarse y determinar cuales son sus deseos, sus preocupaciones o sus miedos.

* Los datos que aportan Asociaciones y Grupos de consumidores es una notable fuente de ideas ya que manifiestan abiertamente cuales son sus necesidades

< 20 > NECESIDADES DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

< 21 > NECESIDADES DAS ORGANIZACIÓNS DO TERCEIRO SECTOR

< 22 > ANÁLISE DE CARENCIAS

* Esta fuente está muy relacionada con la [20] Necesidades de la industria, y [21] Necesidades del consumidor final. Sin embargo en este caso, más que buscar nuevos productos o servicios, se trataría de un análisis de las carencias que presentan y así trabajar en la mejora de estos productos o servicios que ya existen. El trabajo de búsqueda y estudio debe ser por lo tanto diferente de [20] y [21] ya que no suele resultar tan sencillo la detección y posibles respuestas.

< 23 > KNOW-HOW, SAVOIR FAIRE, XEITO.

* En la fuente [19] ya se hablaba del concepto de know-how aplicado al sistema de franquicia.

* Sin embargo podemos hacer un análisis de cuales son los productos, servicios, procesos y procedimientos que tienen éxito las empresas y organizaciones para tratar de adaptarlos en empresas y organizaciones ya sea dentro o fuera de su sector de actividad.

* Es ya típico el ejemplo del que trabajando en una empresa se nutre de su know-how para posteriormente explotarlo en otra actividad. Esta fuente ya la veremos en el siguiente punto [28], centrándonos aquí en la búsqueda consciente que podemos hacer de estas empresas, sin haber tenido una relación intensa con ellas.

* Muy relacionado con este concepto se encuentra una práctica que se está extendiendo en el mundo de la empresa que es el "benchmarking“.

< 24 > ANÁLISE DA OFERTA NUN SEGMENTO CONCRETO

Hay que estar afuera, para ver lo de adentro.
Anónimo

* En ocasiones para acotar la búsqueda, podemos realizarla fijándonos en un sector o segmento concreto.
– Los motivos pueden ser varios, como por ejemplo por ser el sector mayoritario en la zona, por tener contacto en él, por su rápido crecimiento, etc.

* De esta manera lo que se realiza es análisis de la oferta observando la compatibilidad de productos y servicios.
– Siempre se descubren nichos de mercado que por el momento nadie satisface adecuadamente

< 25 > NORMATIVA

* Si bien vivimos en una economía de libre mercado, son múltiples las normas que regulan la actividad económica.
– No sólo nos referimos al cuerpo legislativo elaborado por las distintas Administraciones Públicas, sino también a normas de tipo corporativo o a las que voluntariamente adoptan las propias empresas.
– Este simple hecho provoca una amplia y lo que es más interesante, continua, fuente de ideas.

< 26 > MELLORAR/OPTIMIZAR UN ELO NA CADEA DE VALOR

* En 1985 el Profesor Michael E. Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro Competitive Advantage (Ventaja Competitiva)

* Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio.

* La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor.

* Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales.

Elementos básicos de la cadena de valor
* La cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan. Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:

* Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-venta.

* Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son: la administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general.

* El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.
Conclusión

* La empresa debe por lo tanto, dedicar todos sus esfuerzos en realizar aquellas actividades que generan valor.

* Surgen de este análisis múltiples posibilidades de negocio ya que un gran número de empresas han llegado a realizar su trabajo de espaldas a las actividades que generan valor para sí mismas, dejando una “legión” de clientes insatisfechos o poco “fieles”.

< 27 > AFECIONS

* En este caso, el gran conocimiento que podemos tener de nuestros gustos y aficiones nos puede servir para detectar nuevas ideas sin más que reflexionar sobre el nivel de satisfacción que hemos alcanzado.
Presentación y Ejemplo [28] Experiencias laborales
* El análisis detallado del currículo de una persona le permite dar a conocer un conjunto de experiencias en la que ha estado implicado y de la que se pueden deducir nuevas posibilidades de negocio.

< 28 > EXPERIENCIAS PERSOAIS TRASCENDENTES

* A lo largo de nuestra vida nos podemos encontrar en algunas situaciones, que combinar su aleatoriedad, su aparición puntual y su importancia que pueden ser fuentes de ideas. Por ejemplo:

– las que se derivan del fallecimiento de un familiar,
– de un accidente,
– del nacimiento de un hijo,
– de la compra de una casa,
– de la elección de un centro de estudios,
– o de la aceptación de un puesto de trabajo.

* Una vez “padecidas” estas situaciones, pueden convertirse en fuentes de ideas.

< 29 > O PROPIO PUNTO DE VISTA COMO CONSUMIDOR

Nada nos engaña tanto como nuestro propio juicio.
Anónimo

* No olvidemos que un factor de fracaso de una idea de negocio, puede ser la obsesión que uno tenga respecto al producto y/o servicio que pretende vender ya que:
• Hace creer al emprendedor que a todos los clientes le gusta lo mismo, y es precisamente lo que se pretende vender.
• Focaliza la atención en el producto y olvida la estrategia de comunicación, es decir, se preocupe más de hacer “bien” el producto y/o servicio, que de buscar a alguien que le puede valorar con su compra lo “bien” que lo ha hecho.
• Esta situación está muy relacionada con la creencia popular de que “un buen producto se vende solo”.

* En cualquier caso, nuestro punto de vista como consumidor puede coincidir con un número relevante de otros consumidores, con lo que puedo darle forma a estas ideas para poder testar su validez como ideas de negocio.

< 31 > HABILIDADES PERSOAIS

* Si el promotor se pregunta de ¿en qué soy bueno?, de las respuestas que se obtenga siempre se pueden encontrar pistas de ideas en la que se pueden desarrollar esas capacidades.

< 32 > COÑECEMENTOS PERSOAIS

* Ahora el promotor debe de hacerse la pregunta: ¿de qué sé mucho?.
– Como en caso anterior, podemos obtener de las conclusiones de esta reflexión algunas pistas sobre las cuales construir ideas de negocio, con la salvedad de que siempre tiene que existir una “masa crítica” de consumidores que pueden aprovechar estos conocimientos
 

< 34 > NOVAS APLICACIÓNS A VELLOS PRODUCTOS

Si haces lo que siempre has hecho nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado

Anónimo

* Se trata aquí de darle un nuevo giro a la tuerca planteándonos nuevas utilidades a los productos y/o servicios que consumimos habitualmente.

* En estos casos, las innovaciones tienen más facilidades de ser percibidas por los clientes ya que se realizan sobre su realidad cotidiana.

< 35 > MELLORA DO VALOR DOS PRODUCTOS E/OU SERVIZOS EXISTENTES

* Esta fuente es muy similar a la anterior pero existe un matiz diferenciador ya que si antes se le daba un nuevo uso a algo que ya existía, en este caso, se está mejorando el mismo producto y/o servicio.

* Estas ideas, para una empresa que ya comercializa un producto y/o servicio, son las que se deben obtener de un contacto directo y permanente con el cliente. Como indica el título del libro de Janelle Barlow y Claus Moller: «Una queja es un regalo».

As ideas de empresa

Martes, 06 Mai 2014 11:38

Texto, texto, texto. 

5 MATICES SOBRE O QUE SON «AS IDEAS DE EMPRESA»

Exercicio que será útil para o logo do proceso 

Está sobrevalorada

No existen ideas perfectas

Era del conocimiento, poner en valor, más que los recursos

Empresa o producto 

 

< 1 > TER MOITAS IDEAS

A mellor maneira de ter unha boa idea, é ter unha chea de ideas, Linus Pauling, Premio Nobel de Química en 1954. Para ter boas ideas hai que ter moitas.

Texto, texto, texto.

< 2 > ESTA TODO INVENTADO

Texto, texto, texto. 

Todo lo que existe ya está inventado innovación disruptiva

Según su impacto en el mercado, encontramos diversos tipos de innovación:

Incrementales o evolutivas, mejorando lo ya existente.
Radicales o disruptivas, incorporando al mercado un producto o servicio que en sí mismo es novedoso.

 

Motivación para emprender

Martes, 06 Mai 2014 11:38

Texto, texto, texto. 

6 OBSERVACIÓNS SOBRE A MOTIVACIÓN PARA/DE EMPRENDER

< 1 > TEXTO

Motivación es tener motivos

Texto, texto, texto. 

< 2 > TEXTO

Cada uno busca la suya y tiene la suya

Texto, texto, texto. 

< 3 > TEXTO

Repuestas a lo que se tiene

Texto, texto, texto. 

< 4 > TEXTO

Autoconsciencia y predisposición, luego actúa, motivación, empuje

Texto, texto, texto. 

< 5 > TEXTO

Opción elección, no una imposición

Texto, texto, texto. 

< 6 > TENDENCIA

Opción elección, no una imposición

Texto, texto, texto. 

Como madurar unha idea

Venres, 25 Abril 2014 13:35

Uno de los elementos fundamentales en la puesta en marcha de iniciativas empresariales es el disponer de buenas ideas

Una buena idea no hace por sí sola una empresa. 
Sin duda que la mayor calidad de la idea favorecerá el llevarla hacia delante pero no garantiza por sí misma el éxito.


Para un buen análisis de esta idea es fundamental la realización de la reflexión que se contiene en un Plan de Empresa.
El Plan de Empresa se convierte en el elemento fundamental de cualquier proyecto de empresa.

Realizar un Plan de Empresa puede ser una labor compleja y descompensada si lo que se pretende conseguir es una simple valoración previa de una idea.
Se pueden utilizar otras técnicas más sencillas para poder tener una primera valoración de la idea.


No sólo es necesario disponer de la idea, sino que debe de tener un mínimo de maduración
En caso contrario, es muy alta la probabilidad de que se abandone su análisis por la cantidad de dudas que se plantean.

Esta maduración es también fundamental para poder aprovechar las herramientas que existen para la elaboración de Planes de Empresa y para poder beneficiarse de un asesoramiento técnico externo. 
Si la idea no está madura, es fácil que estos dos elementos fundamentales en el desarrollo de un proyecto se consideren como poco útiles y acaben ahogando la idea.

No es difícil tener ideas. La gran dificultad estriba en madurar esta idea y ponerla en marcha y para este trabajo todas las ayudas son pocas. 
En algunos casos no tiene mucho sentido ocultar las ideas.

Texto, texto, texto.

< X >

Texto, texto, texto.

< 1 > TEXTO

Texto, texto, texto. 

 

Páxina 2 de 2