O prazo de presentación finalizou o 31/12/2013

MICROCRÉDITOS 2013 - MICROCRÉDITOS AOS EMPRENDORES, AUTÓNOMOS E MICROEMPRESAS, AVALADOS POLAS SGRs

Finalidade / Obxectivo

Facilitar aos emprendedores, autónomos e persoas xurídicas, con tamaño de microempresa, o acceso a microcréditos, destinados ao financiamento dos seus proxectos de investimento.

Tipos de apoio

Aval das sociedades de garantía recíproca ( SGRs), ante as entidades financeiras, polo 100% do microcrédito.

Beneficiarios potenciais

Poderán acollerse, emprendedores, autónomos e persoas xurídicas con obxecto empresarial. Tamén poderán acceder ás operacións as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo actividades empresariais.

En todo caso deberán cumprir co requisito de microempresa conforme á definición establecida pola Unión Europea, e dicir :

• Que teña menos de 10 traballadores.
• Que teñan unha cifra de negocios anual ou balance xeral anual que non supere os 2 millóns de euros.
• Que cumpra o criterio de independencia.

Sectores incentivables

Poderán ser obxecto de financiamento mediante os microcréditos avalados, todas as actividades económicas, agás:

a) As actividades relacionadas coa exportación, a creación de redes de distribución e investimentos vinculados a actividade de exportación.

b) As actividades do sector do carbón.

Cualificación requerida do proxecto

CARACTERÍSTICAS DOS MICROCRÉDITOS

O importe máximo dos microcréditos será de 25.000 euros por beneficiario e poderán acadar o 100% dos investimentos financiables.

O prazo de amortización será de 5 anos, incluído 1 ano, como máximo, de carencia na amortización de principal.

O tipo de xuro nominal anual para os microcréditos acollidos a este convenio, será o que libremente pacten as partes, no marco dos acordos ou convenios de colaboración das Sociedades de Garantía Recíproca coas entidades financeiras e poderá ser fixo ou variable.

As operacións serán avaladas ao 100% polas SGRs, ante as entidades financeiras.

As SGR poderán cobrar ao cliente ata o 1% en concepto de comisión de aval, calculado sobre o saldo vivo anual do importe avalado, así coma a cota social mutualista, que se aboará ao inicio da operación. Este importe será reembolsado ao cliente unha vez remate a súa relación coa SGR.

Poderán ser financiados os investimentos realizados con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2013 ata a data da primeira amortización de principal do microcrédito.

Investimentos ou gastos computables

O proxecto investidor deberá consistir na adquisición de activos a terceiros.

- Serán financiables os seguintes conceptos de gasto, que se materialicen en:

a) Inmobilizado material, agás a adquisición de terreos e edificacións:

− Reforma e axeitamento de locais.
− Bens de equipo e unidades funcionais de explotación independente.
− Elementos de transporte, exclusivamente vehículos industriais, agás vehículos de transporte de mercadorías por estrada por parte de empresas que realicen esta actividade por conta allea.
− Honorarios facultativos de proxecto e dirección de obra.
− Outros investimentos en activos fixos materiais.

b) Inmobilizado intanxible adquirido a terceiros: unicamente aplicacións informáticas, propiedade industrial, propiedade intelectual, canons de entrada de concesións administrativas ou de franquías, e investimentos de acondicionamento realizados nun local arrendado e que queden definitivamente incorporados a aquel.

- Non poderán financiarse os impostos indirectos recuperables que graven a adquisición, nin as achegas a realizar ás sociedades de garantía recíproca.

- O titular deberá destinar os bens, exclusivamente, ao desenvolvemento da actividade empresarial.

Prazo de presentación de solicitudes

As solicitudes deberán presentarse nas sociedades de garantía recíproca, establecéndose coma data máxima de concesión dos microcréditos o 31 de decembro do ano 2013.

Referencia lexislativa

Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económia (IGAPE) e as sociedades de garantía recíproca SOGARPO, S.G.R e AFIGAL,S.G.R, asinado o 03/06/2013.

Información e tramitación en

Información:

- Nas oficinas do Igape
- Por teléfono: 902 300 903 / 981 54 11 47
- Por correo electrónico: informa@igape.es
- Na web do Igape: www.igape.es

Tramitación:

1.- Para solicitar un microcrédito, a empresa deberá poñerse en contacto coas SGRs asinantes do convenio:

Solicitantes das provincias de A Coruña e Lugo:

AFIGAL, S.G.R.:

Oficina de A Coruña
Rúa de San Andrés, 143-4º
15003 - A Coruña
Tel.: 981 216 276

Oficina de Ferrol
Rúa da Iglesia, 52-1º
15402 Ferrol, A Coruña
Tel.: 981 369 383

Oficina de Santiago
Rúa Fernando III o Santo, 32-entlo
15701 Santiago de Compostela
Tel.: 981 553 110

Oficina de Lugo
Rúa Teatro, 10-2ºB
27001 Lugo
Tel.: 982 284 124

e-mail: comercial@afigal.es

Solicitantes das provincias de Pontevedra e Ourense:

SOGARPO, S.G.R.:

Oficina de Vigo -Sede Central
Rúa Reconquista, 11 baixo. 36201 – VIGO
Tel.: 986 228 053
e-mail: pontevedra@sogarpo.es

Oficina de Ourense
Rúa Progreso, 145 baixo. 32003 – OURENSE
Tel.: 988 372 913
e-mail: ourense@sogarpo.es


A sociedade de garantía recíproca (SGR), reclamarálle á microempresa a documentación necesaria para o estudo da operación e no caso de resultar aprobada, entregaralle un certificado acreditativo, para a súa presentación na entidade financeira ante a que solicite o financiamento.

Obtido o financiamento por parte da entidade financeira, deberán comunicar coa SGR para concretar á formalización do microcrédito.